Training ‘lesbezoek’

Werken met een LEAN bord.

Kan ook uitgevoerd als onderdeel van een interim directie opdracht.

Leren van en met elkaar van de dag van gisteren om het morgen anders te doen. Werken met een LEAN bord is een manier van werken, geen doel op zich. Het is werken en organiseren door  eigenaarschap te geven en te nemen, het gezamenlijk formuleren van doelen en daarbij het uitzetten van de passende SMART geformuleerde acties. Het is staand vergaderen in ongeveer 20 minuten voor een whiteboard. Deze wijze van werken kan ik opstarten / begeleiden in uw organisatie.

Waarom?

Weer gezamenlijk praten over onderwijsinhoud, het primaire proces. De praktische vertaalslag maken van het (gezamenlijk geformuleerde) strategisch beleidsplan en schoolplan naar de te nemen acties waar je als team morgen iets mee kunt doen in je klas. Welke actie onderneem je en wat levert het de leerling en jou als professional op. Samenwerken als team voelt goed, (ver)bindt en helpt verder de onderwijskwaliteit een impuls te geven. Het team en de individuele onderwijsprofessional is eigenaar van de doelen en acties. Het team boekt resultaat in alle lagen van de school:  teamniveau, klasniveau, leerling raad en ouderraad.

Hoe?

Het team ‘vergadert’ staande voor een whitebord dat bijvoorbeeld in de teamkamer hangt. De vergadering  duurt maximaal 20 minuten en is structureel van aard. Bijvoorbeeld iedere maandagmiddag.

M.b.v. het bord werk je als team aan doelen die passen bij de visie van de school en het schoolplan welke je gezamenlijk geformuleerd hebt. Het betreft een doel en daarmee een (leerling)ontwikkeling waaraan het team gezamenlijk wil werken. Middels het werken met het bord worden lange termijn doelen opgeknipt in korte termijn / haalbare doelen. Deze korte termijn haalbare doelen worden omgezet in SMART geformuleerde acties. Dit wordt zichtbaar gemaakt op het bord. De acties worden direct gekoppeld aan namen van de teamleden. Na het doorlopen van de bordsessie kan er aansluitend in teamverband direct gewerkt worden aan de acties of deze acties worden ingepland (laatste in het geval dat de bordsessie bijvoorbeeld voor schooltijd of tijdens een tussenuur plaats vindt).

Wat?

In deze 20 minuten neemt één persoon de leiding en anderen vullen aan. Dit kan een wisselende persoon zijn. Allen zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het bord en bekend met de doelen en acties. Het whiteboard is opgedeeld in ieder geval 6 vakken waarbij de volgorde kan zijn zoals hieronder is aangegeven. Uiteraard kunnen meer vakken naar behoefte worden toegevoegd.

  1. Opening middels ‘smileys’: hoe staat iedereen erbij en/of hoe staan we in het proces van werken met een LEAN bord.

  2. Successen: Wat ging goed afgelopen week? Gaan we deze successen ‘vieren’?

  3. Doelen: wat willen we bereiken? Formuleer de doelen SMART en voor de korte termijn (tot aan de herfstvakantie / kerstvakantie etc.).

  4. Acties: Wie / Wat / Wanneer? Wie gaat wat doen om dit te bereiken en wanneer is dit klaar?

  5. Planning: Deze acties zet je weg in de planning (wie / wat / wanneer).

Parkeervak: Hier plak je op een geeltje aandachtspunten die in het kader van deze bordsessie niet ter zake doende zijn en wel relevant zijn om op een ander moment te bespreken.

Wil je organisatiebreed (of bestuursbreed) deze manier van werken invoeren? Denk dan aan LEAN-borden op alle lagen in de organisatie passend bij het (gezamenlijk opgestelde) strategisch beleidsplan, schoolplan en de diverse schoolontwikkelingen. Bestuursbord, directieberaad bord, HRM bord etc. Vanuit het gedachtegoed, wat levert het de onderwijsprofessionals zelf en de leerlingen op? Werken aan doelen met het eind(resultaat) voor ogen.

Meer lezen -> Professionele Leergemeenschappen

Bij deze manier van werken passen ook andere aspecten van leren van en met elkaar zoals het KANBAN bord (zie afbeelding), de ‘Open space’ (een dynamisch proces van discussie en samenwerking) en ‘KAIZEN’ (een duurzame verbetercyclus).

Bron afbeelding: windbusinessfactor.it

Bron afbeelding: windbusinessfactor.it