Didactisch handelen leerkracht

De leerkracht doet ertoe. De leerkrachtvaardigheden van de leraar en het team zijn dan ook cruciaal voor de onderwijskwaliteit die aan de leerlingen gegeven wordt op uw school. Wellicht ligt er bij u als bestuur een vraag op het gebied van de leerkrachtvaardigheden van uw onderwijsprofessionals.

Hierbij kan ik u ondersteunen en ‘ontzorgen’ door het verrichten van lesbezoek en observaties in uw school. Op dit gebied heb ik ruime ervaring in het Primair en het Voortgezet Onderwijs. De observaties zijn vanuit de zes rollen van de leraar (zoals ook APS hanteert): de leraar als gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter en leercoach. Hierbij zal ik de kijkwijzer zoals in uw bestuur gehanteerd wordt gebruiken om zo aan te sluiten bij uw bestuursbrede visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Mijn werkwijze is vanuit een ontwikkelingsgerichte coachende stijl en resultaat- en mensgericht.

 
Rollenvandeleraar.png
 

Het centrale doel bij lesbezoek en observaties is het verhogen van de zogenaamde leraarvaardigheden. Uitgangspunt hierbij is de interactie tussen de leraar en de leerlingen als indicator  voor de kwaliteit van de leraarvaarigheden in die les:

  • De basisvaardigheden;

  • De instructiekwaliteit van de les met de activerende en/of samenwerkende werkvormen met de sverschillende fasen van het door de school gehanteerde instructiemodel (DIM / IGDI / EDIM);

  • De vaardigheden t.a.v. het omgegaan met verschillen in de klas: zoals het differentiëren, begeleid inoefenen, verlengde instructie, zelfstandig(ver)werken en taak- en/of keuzemogelijkheden.

De mogelijke stappen in de door mij te geven begeleiding A-B-C.

A. De verschillende lesbezoekmogelijkheden door mij zijn:

  • Op macroniveau voor de gehele school;

  • Op mesoniveau voor een bouw / afdeling of op sectieniveau;

  • Op microniveau bij een individueel traject.

B. Onderdeel van de lesobservatie is het nagesprek met het stellen van doelen en eventueel een plan van aanpak. Dit kan ik tevens begeleiden.

C. Vervolgoptie is het geven van ‘coaching on the job’ door mij. Het beoogde resultaat hierbij is dat de onderwijsprofessional de eigen ontwikkeling verder vorm kan geven (verbeteren, optimaliseren en borgen). Hierin komt het microniveau van de opdracht naar voren in een uitgebreid persoonlijk nagesprek en een verslag. Dit kan tevens door aan te sluiten bij de lesobservatieformulieren van de eigen organisatie, een passende rol spelen in de gesprekkencyclus.

Het traject wordt in een nagesprek met u als bestuur afgerond.