Praatkaarten bij het evidence informed STAR-model©

Dat samenwerken nog niet zo vanzelfsprekend is, is in de praktijk gebleken. Organisatie overstijgend samenwerken met alle partners en belangstellenden in de keten van onderwijs, opvang en ‘zorg’ is vooral een kwestie van doen. Toch blijkt dat een handvat om het gesprek aan te gaan met elkaar een veilige eerste stap kan zijn. Deze praatkaart is daarbij praktisch gebleken.

De focus ligt bij het STAR-model en de praatkaarten op de interprofessionele samenwerking. De ouders als waardevol en pedagogisch partner zijn in de praatkaarten buiten beschouwing gelaten.

 

Een handvat voor de dialoog over Interdisciplinair Samenwerken.

De praatkaart op basis van het STAR-model kan ingezet worden om het gesprek in het Primair Onderwijs, Speciaal (Basis en Voortgezet) Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, de voor en naschoolse instellingen (kinderopvang) en de Jeugd(Gezondheids)zorg te vereenvoudigen om zo het interdisciplinair samenwerken met de ketenpartners en andere belanghebbenden een impuls te geven.

Daarnaast is de praatkaart inzetbaar als nulmeting, om knelpunten in de samenwerking vooral bottum-up zichtbaar en bespreekbaar te maken, om de doorgaande lijn in interdisciplinair samenwerken en/of om de huidige situatie te bespreken en in het kader van een evaluatie. Bij nieuwe medewerkers kan de kaart als handvat dienen maar ook als de interdisciplinaire samenwerking opnieuw beschouwd moet worden kan een dialoog nuttig zijn.

  • Het zichtbaar maken waar de eigen organisatie staat in de samenwerking of als nulmeting;
  • Het bespreekbaar maken van knelpunten in de samenwerking;
  • Het niveau bepalen van de (gewenste) samenwerking;
  • Het delen van de doorgaande lijn en het beleid in de samenwerking, bijvoorbeeld bij nieuwe medewerkers;
  • Het waarborgen van de samenwerking met de ketenpartners en andere belanghebbenden.

 

Toepassing

De kaart bestaat uit vijf indicatoren: de (samenwerking)visie, de strategische en operationele doelen, de structuur, de communicatie en de cultuur van de eigen organisatie in de samenwerking. Deze zijn beschreven vanuit stellingen.

 1. Deze stellingen worden door de individuele medewerker ingevuld (30 minuten). Bij sommige ‘denkzinnen’ / stellingen is extra informatie (i) toegevoegd om iets te verduidelijken.
 2. Vervolgens wordt het gezamenlijk resultaat in de eigen organisatie besproken.
 3. Deze resultaten zijn het uitgangspunt om met elkaar in dialoog te gaan over de
 4. samenwerkingswensen en de gewenste stappen met ketenpartners en andere belanghebbenden. Dit aansluitend bij de eigen huidige situatie, de visie, de organisatieomgeving en de leerling-populatie. Uitgangspunt is dat iedere organisatie uniek is en dat er daarmee geen blauwdruk is voor de beoogde samenwerking(svorm).
 5. De organisatie overstijgende dialoog aan gaan met ketenpartners en anderen.

 Gedurende 2017 zijn deze verschillende praatkaarten voor Primair, Voortgezet Onderwijs, de Kinderopvang-peuterspeelzaal en de Jeugd(gezondheids)zorg, nog gratis te downloaden. Na de zomer van 2017 komt het boek uit: ‘Over het schoolhek heen. Interdisciplinair samenwerken, optimale ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen.’ De kaarten zullen daarin als bijlagen worden opgenomen.

Praatkaart Jeugd(gezondheids)zorg 2017

Praatkaart Kinderopvang- peuterspeelzaal 2017

Praatkaart Primair Onderwijs 2017

Praatkaart Voortgezet Onderwijs 2017

-> Toepassing in Xcel STAR2.0-model©